top of page

Bitz-By PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 23 Juni 2023

Bitz-By ("wij", "wij", of "onze") beheert de website www.bitz-by.com (hierna te noemen de “Dienst").

 

Deze pagina informeert u over ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

 

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van gegevens in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de in dit Privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk via www.bitz-by.com

 

DEFINITIES

•   Dienst Dienst is de door Bitz-By geëxploiteerde website www.bitz-by.com

•   Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die uit deze gegevens (of uit deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen) kan worden geïdentificeerd.

•   Gebruiksgegevens Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

•   Cookies Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

•   Gegevensbeheerder Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. Voor het doel van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens.

•   Gegevensverwerkers (of Dienstverleners) Onder gegevensverwerker (of Dienstverlener) wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverantwoordelijke. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken.

•   Data Subject (of Gebruiker) Data Subject is elke levende persoon die onze Dienst gebruikt en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

 

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 

•   E-mailadres

•   Voornaam en achternaam

•   Telefoonnummer

•   Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad, Land

•   Cookies en gebruiksgegevens

 

 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of geen enkele van deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of de instructies in onze e-mails te volgen.

 

 

GEBRUIKSGEGEVENS

Wij kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Dienst wordt bezocht en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

 

TRACKING- & COOKIEGEGEVENS

 

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en houden bepaalde informatie bij.

 

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

 

U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

 

•   Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

•   Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Service uit te voeren.

•   Voorkeurcookies. Wij gebruiken Preference Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

•   Beveiligingscookies. Wij gebruiken Beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

 

 

GEBRUIK VAN GEGEVENS

 

Bitz-By gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 

•   Om onze Dienst te verlenen en te onderhouden

•   Om u te informeren over wijzigingen van onze Dienst

•   Om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer u daarvoor kiest

•   Om klantenondersteuning te bieden

•   Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Dienst kunnen verbeteren

•   Om het gebruik van onze Dienst te controleren

•   Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

•   Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

 

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

 

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), hangt de rechtsgrondslag voor Bitz-By voor het verzamelen en gebruiken van de in dit Privacybeleid beschreven persoonsgegevens af van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Bitz-By kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

•   Wij een overeenkomst met u moeten uitvoeren

•   U ons hiervoor toestemming hebt gegeven

•   De verwerking in ons legitieme belang is en uw rechten niet prevaleren.

•   Om te voldoen aan de wet

 

 

 

BEWAREN VAN GEGEVENS

Bitz-By bewaart uw Persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

 

Bitz-By bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

 

OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest ons informatie te verstrekken, wijzen wij erop dat wij de gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, overbrengen naar servers in Amsterdam of Berlijn en ze daar verwerken.

 

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

Bitz-By zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

OPENBAARMAKING VOOR WETSHANDHAVING

Onder bepaalde omstandigheden kan Bitz-By verplicht zijn uw Persoonsgegevens vrij te geven indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

 

WETTELIJKE VEREISTEN

Bitz-By kan uw Persoonsgegevens bekendmaken indien zij te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om de rechten of het eigendom van Bitz-By te beschermen en te verdedigen

om mogelijk wangedrag in verband met de dienst te voorkomen of te onderzoeken

de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen

Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

 

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Bitz-By streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

 

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 

•   Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Indien mogelijk kunt u uw persoonsgegevens inzien, bijwerken of laten verwijderen.Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Indien mogelijk kunt u uw Persoonsgegevens inzien, bijwerken of laten verwijderen.

•   rechtstreeks binnen uw accountinstellingen. Als u deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

•   Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.

•   Het recht van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

•   Het recht op beperking. U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

•   Het recht op dataportabiliteit. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

•   Het recht om uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer Unitycon zich baseerde op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

•   Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren alvorens op dergelijke verzoeken in te gaan.

•   U hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

 

DIENSTVERLENERS

Wij kunnen derde bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te vergemakkelijken ("Service Providers"), de Service namens ons te verlenen, Service-gerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

 

LINKS NAAR ANDERE SITES

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 

 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Per e-mail: info@bitz-by.com

bottom of page