top of page

Algemene voorwaarden Bitz-By

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1.Definities

 1. Bitz-By: Bitz-By, mede handelend onder de naam ‘Bitz-By’, gevestigd aan de Tweede Constantijn Huygensstraat 22 B Amsterdam  1054 CT, met KVK-nummer 87557789

 2. Website: de website van Bitz-By, te raadplegen via www.Bitz-By.com en alle bijbehorende subdomeinen.

 3. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met de Verkoper en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

 4. Verkoper: iedere natuurlijke persoon die een Verkoopaccount heeft aangemaakt en producten op de Website verkoopt.

 5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Verkoper en Koper, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die steeds van toepassing zijn als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via de Website.

 

Artikel 2.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Verkoper, alsmede op gebruikmaking van de Website, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Indien Koper in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Bitz-By en Verkoper slechts bindend, indien en voor zover deze door Bitz-By en Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3.Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Verkoper afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bitz-By kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Bitz-By en Verkoper afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 4. Bitz-By kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 4.Totstandkoming Overeenkomst

 1. Bitz-By is eigenaar en beheerder van de Website. Bitz-By stelt de Website beschikbaar aan Verkoper voor het aanbieden van diens diensten, door middel van het aanmaken van een verkoopaccount. Daarmee faciliteert Bitz-By feitelijk het totstandkomen van de Overeenkomst tussen Koper en Verkoper.

 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van Verkoper en het voldoen aan de daarbij door Verkoper gestelde voorwaarden. Koper begrijpt en erkent dat Bitz-By geen partij is bij de Overeenkomst.

 3. Enkel bestellingen die dienen te worden geleverd in Nederland zullen worden aanvaard.

 4. Indien Koper het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bitz-By als zijnde eigenaar van de Website onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Koper onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 6. Verkoper en Bitz-By kunnen zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst en het gebruik van de Website. Indien Verkoper en/of Bitz-By op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de Overeenkomst niet aan te gaan, zijn zij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden, dan wel de toegang tot de Website te weigeren en/of het gebruik daarvan door Koper te blokkeren.

 

Artikel 5.Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Koper zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Koper een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website en/of diens account. Koper is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

 3. Koper dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Bitz-By is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Koper die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Koper is. Al hetgeen gebeurt via het account van Koper, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Koper.

 4. Indien Koper weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Bitz-By daarvan in kennis te stellen, zodat Bitz-By gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 6.Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Bitz-By via de Website is ontvangen, stuurt Bitz-By hiervan bericht aan Verkoper. Verkoper stuurt Koper de dienst zo spoedig mogelijk toe.

 2. Koper begrijpt en erkent dat Verkoper verantwoordelijk is voor uitvoering van de Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend het verzenden van de dienst wordt verstaan.

 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de diensten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval zo spoedig mogelijk geleverd worden.

 4. Indien Verkoper de diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, neemt Koper rechtstreeks contact op met Verkoper. Op verzoek en voor zover nodig zal Bitz-By de daarvoor benodigde contactgegevens vertrekken.

 5. Bitz-By raadt Koper aan de geleverde diensten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden bij Verkoper. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

 6. Zodra de te leveren diensten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze diensten betreft, over van Verkoper op Koper. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Koper.

 

Artikel 7.Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Koper zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 2. Koper heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van de dienst, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

 3. De termijn gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de dienst heeft ontvangen, of:

 • als Koper in eenzelfde bestelling meerdere diensten bij dezelfde Verkoper heeft besteld: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste dienst heeft ontvangen;

 • als de levering van een dienst bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen afkomstig van eenzelfde Verkoper: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van diensten gedurende een bepaalde periode bij eenzelfde Verkoper: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, de dienst heeft ontvangen.

  1. Reeds door Koper (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Koper op dezelfde wijze als dat Koper de bestelling heeft betaald. Verkoper is verantwoordelijk voor tijdige en correcte terugbetaling, niet Bitz-By.

 

Artikel 8.Betaling

 1. Koper dient betalingen aan Verkoper volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Bitz-By is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden via de Website en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Betaling na levering is niet mogelijk.

 

Artikel 9.Garantie en conformiteit

 1. Bitz-By staat er niet voor in dat de diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien garanties worden geven in advertenties, dienstomschrijvingen, dan wel het dienstaanbod op de Website zijn deze afkomstig van Verkoper.

 2. Een door Verkoper verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

 3. Indien het afgeleverde dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Verkoper daarvan rechtstreeks in kennis te stellen. De afhandeling van een klacht, gebrek of andersoortige dienstaansprakelijkheid zal plaatsvinden tussen Koper en Verkoper.

 

Artikel 10.Klachtenprocedure

 1. Indien Koper een klacht heeft over de Website en/of de dienstverlening van Bitz-By, aldus niet zijnde een klacht over de Overeenkomst waarbij Bitz-By geen partij is, dan kan hij of zij bij Bitz-By per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan deze Algemene Voorwaarden.

Bitz-By geeft Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Bitz-By binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Koper.

 

Artikel 11.Persoonsgegevens

 1. Bitz-By verwerkt de persoonsgegevens van Koper conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 12.Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bitz-By gevestigd is.

 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat en kon worden geverifieerd door Bitz-By.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Bitz-By
Tweede Constantijn Huygensstraat 22B
1054 CT Amsterdam

E-mail: info@bitz-by.com

KvK-nummer: 87557789

bottom of page